Využití tepla

Využití odpadního tepla z kogeneračních jednotek je jedním z nejdůležitějších předpokladů zajištění dostatečné ekonomiky provozu bioplynových stanic. Legislativa v oblasti obnovitelných zdrojů dává v tomto ohledu rovněž nové ekonomické impulzy formou podpory tzv. efektivně využitého tepla. Provozem kogenerační jednotky je k dispozici přibližně stejně velký elektrický a tepelný výkon. Po odečtení vlastní spotřeby tepla na bioplynové stanici ve výši cca 25 % z výroby zůstává dostatečně velký potenciál pro jeho využití jak ve formě spalin, tak i ve formě teplé odpadní vody z chlazení motoru. U kogenerační jednotky s výkonem 550 kWel. se tedy jedná až o cca 12.000 GJ využitelného tepla za rok s teplotou 90° - 450°C.

Jsme pro vás schopni navrhnout a realizovat projekty využití odpadního tepla v těchto oblastech:

  • Dálkové vytápění teplou vodou pomocí podzemních i nadzemních přivaděčů
  • Sušení digestátu, biomasy a dalších produktů
  • Evaporace digestátu

Dálkové vytápění teplou vodou

V oblasti dálkového vytápění teplovou vodou 90°C z kogenerace jsme realizovali celou řadu projektů zahrnujících výstavbu oddělovacích výměníkových stanic, podzemních i nadzemních teplovodů pomocí předizolovaných potrubí a připojování existujících zařízení na odběr tepla, jako jsou kotelny, sušárny, výměníkové stanice apod. Jsme schopni navrhnout a realizovat individuální řešení dle Vašich potřeb.

Používáme především předizolovaná potrubí Austroflex, typ PE-Xa s EVOH kyslíkovou bariérou.

Sušárny digestátu, biomasy a dalších produktů

Sušárny jsou přirozenou a velmi vhodnou technologií pro využití potenciálu spalin a teplé vody z kogenerace.  Množství odpadního tepla spalin je v kogenerační jednotce o výkonu 550 kWel. cca 6000 GJ za rok, přibližně stejné je i množství v teplé topné vodě. Pokud je instalován spalinový výměník, energie tepla se převádí především do topné vody.

Spaliny vystupující z výfuku kogenerace mají teplotu 450°C a tím mají vysoký energetický potenciál, který se hodí především na sušení separovaného digestátu z bioplynové stanice pro účely výroby paliva, hnojiva či hygienizace za účelem využití jako podestýlky. Dále je možné sušit piliny, štěpku, dřevo,  kaly, výlisky, slámu, seno apod. Sušit je možné přímo prostým mícháním spalin se vzduchem, systém je velmi jednoduchý.

Odpadní teplou vodou 90°C je pak možné sušit dřevo, potravinářské produkty, jako je obilí, kukuřice, byliny apod. Jedná se tzv. o nízkopotenciálový zdroj s oddělovacími výměníky voda-vzduch nebo je možné vyhřívat např. betonové stěny a dno sušících kójí apod.

Navrhujeme a realizujeme na klíč individuální řešení dle Vašich požadavků a potřeb. Dodáváme univerzální šnekovou sušárnu BCS-1, kterou jsme ve spolupráci s KLIMA a.s. vyvinuli a realizovali na vlastní bioplynové stanici. Tato sušárna o výkonu až 1,1 MW tepla představuje velmi vhodné univerzální řešení pro využití odpadního tepla spalin a motoru vhodné např. pro digestát, piliny, kaly apod.

Dále dodáváme  rotační bubnové sušárny na digestát pro využití spalin z kogenerace,  kontejnerové sušárny na dřevo a byliny.

Sušárny můžeme dle přání vybavit navazujícími briketovacími a peletizačními linkami.

Evaporace digestátu

Evaporace digestátu je moderní metoda nakládání s digestátem za využití odpadního tepla z kogenerace, která umožňuje zásadně snížit jeho množství a zápach. Efekt evaporace je tím větší, čím je, při stejném množství tepla, menší množství digestátu z fermentace.  Separace digestátu před evaporací je důležitá s ohledem na odstranění nejmenších nežádoucích příměsí s digestátu.  

Nejčastěji se používá vícestupňová evaporační jednotka, kde pomocí ohřevu teplem z kogenerace v množství 300 - 800 kWh ve vakuu a následným zchlazováním dochází o oddělení 3 frakcí z fugátu (kapalného digestátu):

  • destilát tvořený zkondenzovanou párou, který je evaporací zbaven amoniakálního dusíku, je dočištěn na jednotce CTM  prostřednictvím filtrace přes filtr z uhlí za současného provzdušnění s dávkováním malého množství ml/hod. kyseliny fosforečné a je využit v uzavřeném okruhu chlazení, jeho přebytek je možné dále využít jako užitkovou vodu pro proces nebo odpařit na chladící věži.   
  • ASS produkt, které vznikne konverzí vystripovaného amoniaku s přidanou kyselinou sírovou. Výsledkem je síran amonný využitelný jako surovina do chemického průmyslu nebo jako běžné průmyslové hnojivo. 
  • koncentrát digestátu, který obsahuje zbytky dusíku a dalších živin (P, K apod.),  je možné skladovat ve stávajícím koncovém skladu a použít jako hnojivo. 

Efekt snížení objemu digestátu tedy závisí na jeho množství a objemu tepla k dispozici, může dosahovat i více než 60 %. Při 500 kWth z kogenerace je orientačně možné snížit množství digestátu o cca 10.000 t  i více. 

 

 

© 2017 Bioplyn CS